Coin Jewelry by Noa Tam
Cart 0

מעגלים שנסגרים בראשעיגולים מתחילים בנקודה

חיבור בין הקצוות מעצים את התמורהקפיצות בזמן מולידות שינויים

הערך המוחלט מאבד את הקוויםאפשר לכאן ואפשר לשם

לנו יש בחירה

בייחוד כשלצוואר תוספתעיקר ותפל

שיחרור ושמירההגיון אישי מתבקש

לא כל מעגל מתממשמברכת בדבק אוירי מיוחד לסגירת מעגלים בראשנועה תם


Older Post Newer Post


Leave a comment