Coin Jewelry by Noa Tam
Cart 0

היופי בשלם הלא מושלם


שאיפה טבעית אל המושלם

ההבנה כי רוב השלמים הם לא 

משחררת

כשהשלום בדבר

ה-יש הופך לעיקר

היופי בצדדים ובאמצע

והקשת מציצה גם מלמטה


בברכת שימור מה שיש 

נועה תם


Older Post Newer Post


Leave a comment